13.03.2023

Powiadomienia w sprawie zatrudnienia obywateli Ukrainy

Powiadomienia w sprawie zatrudnienia obywateli Ukrainy

 

Nawiązując do wcześniejszych informacji związanych z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poniżej przypominam zasady realizacji powiadomień o zatrudnieniu.

 

Zgodnie z brzmieniem zapisów ww. ustawy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jego pobyt uznaje się za legalny po przybyciu do Polski w związku z konfliktem zbrojnym lub jest obywatelem tego państwa przebywającym legalnie w Polsce, a wjazd nastąpił przed rozpoczęciem tej sytuacji.

 

Wskazana grupa cudzoziemców może świadczyć pracę, jeżeli pracodawca powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu. Zgodnie ze stosowaną aktualnie wykładnią organów kontrolnych (PIP, SG) w każdym przypadku zmiany warunków zatrudnienia należy dokonać ponownego powiadomienia. Dla przykładu: jeżeli pierwszą umową była umowa na czas określony i jest zawierana kolejna np. na czas nieokreślony, należy dokonać ponownego powiadomienia.

 

Przedmiotowe powiadomienia są realizowane nieodpłatnie przez portal internetowy: praca.gov.pl

 

W przypadku braku wymaganego powiadomienia organ kontrolny może uznać, że doszło do nielegalnego powierzenia wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy, co jest zagrożone grzywną od 1000 zł. do 30 000 zł. Pracownik, w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności karnej za zaistniałą sytuację.

 

 

Opracowała: Krystyna Kosak-Burcon Ekspert Grupy SRW ds. cudzoziemców


POWRÓT

    Skontaktuj się z nami