03.02.2023

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O POMOCY OB. UKRAINY ORAZ INNYCH USTAW

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O POMOCY OB. UKRAINY ORAZ INNYCH USTAW

 

Nawiązując do informacji, związanej z nowelizacją ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 20 innych ustaw, uprzejmie informuje, że przedmiotowy akt prawny wszedł w życie z dniem 28 stycznia 2023 r. Zapisy zawarte w ustawie mają bezpośredni wpływ na zatrudnianych pracowników cudzoziemskich oraz obowiązki pracodawcy. Wprowadzono zmiany w zakresie poinformowań o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, realizowanych poprzez portal: praca.gov.pl.Dodano nowe regulacje, które określają poniżej wymienione obowiązki dla pracodawcy:

 

a) jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zostało udzielone z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia dla legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy, niezbędne jest dokonanie tej czynności w wymaganym terminie (przyp. 14 dni od dnia zatrudnienia, poprzez portal: praca.gov.pl);

b) w przypadku, gdy obywatel Ukrainy rozpoczął pracę przed udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, bieg terminu do powiadomienia o tym fakcie jest liczony od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu tego zezwolenia cudzoziemcowi.

 

BARDZO WAŻNE!

Wprowadzono przepis umożliwiający dokonanie „zaległych” poinformowań bez poniesienia negatywnych skutków prawnych dla pracodawcy. W art. 27 ustawy zmieniającej wskazano, że jeżeli decyzja o udzieleniu obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia została doręczona przed dniem wejścia w życie ustawy (przyp. 28.01.2023r.), a obywatel Ukrainy rozpoczął wykonywanie pracy przed tym doręczeniem, pracodawca może dokonać tego powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

 

Informacyjnie dodam, że w przypadku braku wymaganego powiadomienia organ kontrolny może uznać, że doszło do nielegalnego powierzenia wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy, co jest zagrożone grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Pracownik, w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności karnej za zaistniałą sytuację.

 

Ponadto przepisy uchylające przedłużenia terminu na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia pobytowego, wiz krajowych, kart pobytu, wiz Schengen wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdą w życie z dniem 24 sierpnia 2023 roku.

 

Opracowała: Krystyna Kosak-Burcon Ekspert Grupy SRW ds. cudzoziemców


POWRÓT

    Skontaktuj się z nami